42 ngày phát âm Tiếng Anh- Daniel Hauer (Thầy Dan)

Course Curriculum Total learning: 42 lessons Time: 10 weeks Khoá học onlineNgoại Ngữ42 ngày phát âm Tiếng Anh- Daniel Hauer (Thầy Dan) 42 ngày phát âm tiếng Anh 42 Lecture1.1 Tập 1: /p/ 02 sec Lecture1.2 Tập 2: /b/ 02 …

User Avatar